प्राधिकरणले ३ महिनादेखि मिटर वितरण गर्न नसक्दा सर्वसाधारण मर्कामा ,मिटर आइपुग्ने तीन महिना लाग्ने प्राधिकरणको भनाई , नुवाकोटको मनकामना गाविसमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाद्धारा आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौद्धारा हिजो नुवाकोटका बजारक्षेत्रका रहेका पसलहरुमा प्रयोग गरिने ढक तराजुको परीक्षण जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयद्वारा जिल्लाका १२ वटा कृषि सहकारी संस्था र कृषक समुह ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर ट्रिलर उपलब्ध गराउने तयारी, पार्टीलाई बलियो बनाउन गाउँगाउँमा संगठन विस्तार गर्न एमाओवादी नेता बोगटीको भनाई , तेस्रो जिल्ला सम्मेलन विदुरमा सुरु, गत चैत्र २१ गते देखि २९ गते सम्म उत्तरगयाधामको वृहत विकासका लागि भएको श्रीमदभागवत नवाहाको हिसाव आज सार्वजनिक, १ करोड भन्दा बढिको कारोवार,
04:20:00 NST

 

sfo{qmd k|fof]hgsf] b//]6 -;fKtflxs_ dfl;s $ k6ssf] /]6

;do

b/ ?=

s}lkmot

^) ldg]6

!@,))).–

b}lgs ^ k6s lj1fkg k|zf/0f lgMz'Ns

$% ldg]6

(,))).–

b}lgs % k6s lj1fkg k|zf/0f lgMz'Ns

#) ldg]6

^))).–

b}lgs # k6s lj1fkg k|zf/0f lgMz'Ns

 

! 306f sfo{qmd k|of]hg ug]{ ;+:yfnfO{ /fli6«o ;dfrf/sf] a|]sdf @ k6s;lxt

b}lgs ^ k6s lj1fkg k|zf/0fsf] ;'ljwf .

 

b}lgs k|z/0f x'g] sfo{qmd k|of]hgsf] dfl;s b//]6

^) ldg]6

@,)))).–

b}lgs ^ k6s lj1fkg k|zf/0f lgMz'Ns

;do ;'rs k|of]hg

ljxfg & ah] / a]n'sL & ah]sf] k|of]hgM k|lt;'rssf] dfl;s @ xhf/ Ps ;o ?k}of .

cGo ;do ;'rsM  k|lt;'rssf] !xhf/ kf“r ;o ?k}of“ dfl;s .

 

s_ ;do juL+{s/0f

;do

af/

%M$%–^M))

^M))–(M))

(M))–!!M))

!!M))–!%M))

!%M))–!*M))

!*M))–@)M))

@)M))–@M#)

cfOtjf/

;fdfGo ;do

ljz]if ;do

ljlzi7 ;do

;fdfGo ;do

ljz]if ;do

ljlzi7 ;do

;fdfGo ;do

;f]djf/

Df+unjf/

a'wjf/

ljxLjf/

Z'qmjf/

Zlgjf/

ljz]if ;do

ljlzi7 ;do

ljz]if ;do

;fdfGo ;do

v_ b//]6

qm=;+=

cjlw

lj1fkg ;do

lj1fkg b/ k|lt k6s

;fdfGo ;do

@ /fli6«o ;dfrf/sf] ;do

@@ :yfgLo ;dfrf/sf] ;do

!

#) k6s;Dd

 

#) ;]s]08;Dd

!!#

#))

@@^

#) b]lv ^) ;]s]08;Dd

!()

#%)

@=

#! b]lv ^) k6s;d

#) ;]s]08;Dd

!))

@&)

@))

#) b]lv ^) ;]s]08;Dd

!&)

#))

#

^! b]lv !%) k6s;d

#) ;]s]08;Dd

()

@@%

!*)

#) b]lv ^) ;]s]08;Dd

!%)

@))

$=

!)! b]lv %));Dd

#) ;]s]08;Dd

!@)

!%)

!#)

%=

%)! b]lv !))) k6s ;Dd

#) b]lv ^) ;]s]08;Dd

^)

!))

*)

 

!))) eGbf dfly

#) ;]s]08;Dd

$)

!))

*)


Time: -
कार्यक्रम तालिका
समाचार
Advertisement